แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
นำโดยนายอรุณชัย ชัยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ส่งความสุขด้วยการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดีศรีตะลอมไผ่
และจัดกิจกรรมการแสดงสนุกๆของทั้งครู และนักเรียน
 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
นำโดยนายอรุณชัย ชัยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ส่งความสุขด้วยการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดีศรีตะลอมไผ่
และจัดกิจกรรมการแสดงสนุกๆของทั้งครู และนักเรียน