แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนโป่งขุนเพชร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 นายทศพล สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” โดยมีการแสดงของนักเรียน การตอบคำคาม การเล่นเกม มีการมอบของรางวัล และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ

/
2

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนโป่งขุนเพชรได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร "ประชุมผู้บริหารเครือข่ายหนองบัวระเหว ครั้งที่ 1/2566" เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนโป่งขุนเพชร

/
3

วันที่ 16 มกราคม 2566 นำโดยนายทศพล  สมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโป่งขุนเพชร เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังกระทะ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

/
4

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 นำโดยนายทศพล สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางศึกษา ได้มอบทุนการศึกษา กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่นักเรียนโรงเรียนโป่งขุนเพชร จำนวน 54 ทุน

/
5

    วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ท่าน พ.ต.ท. ประพัฒ พุฒนิล สวป. สภ.หนองบัวระเหวพร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะกับนักเรียนบางส่วนเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายจราจรและเรื่องพฤติกรรมการแต่งรถซิ่งพร้อมทั้งแนะนำให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 นายทศพล สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” โดยมีการแสดงของนักเรียน การตอบคำคาม การเล่นเกม มีการมอบของรางวัล และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ


          

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนโป่งขุนเพชรได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร "ประชุมผู้บริหารเครือข่ายหนองบัวระเหว ครั้งที่ 1/2566" เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนโป่งขุนเพชร


          

วันที่ 16 มกราคม 2566 นำโดยนายทศพล  สมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโป่งขุนเพชร เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังกระทะ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ


          

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 นำโดยนายทศพล สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางศึกษา ได้มอบทุนการศึกษา กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่นักเรียนโรงเรียนโป่งขุนเพชร จำนวน 54 ทุน


          

    วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ท่าน พ.ต.ท. ประพัฒ พุฒนิล สวป. สภ.หนองบัวระเหวพร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะกับนักเรียนบางส่วนเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายจราจรและเรื่องพฤติกรรมการแต่งรถซิ่งพร้อมทั้งแนะนำให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด