แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านดอนกอก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1. การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

/
2

1. โรงเรียนบ้านดอนกอกร่วมกับชุมชนสร้างสนามอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านดอนกอก

2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

3. กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๖

4. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

/
3

ดำเนินการมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1. การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


          

1. โรงเรียนบ้านดอนกอกร่วมกับชุมชนสร้างสนามอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านดอนกอก

2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

3. กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๖

4. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕


          

ดำเนินการมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)