แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ใต้ถุนอาคาร ICT โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

/
2

เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในงานจัดให้มีการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยได้รับการสนับสนุนรางวัลจากโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

/
3

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ ๒ กิจกรรม ได้แก่       การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ และการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓

/
4

เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ ๔ กิจกรรม ได้แก่       การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น    ม.๑-ม.๓ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ และการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มี         ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓

/
5

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์  ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้าน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ........ ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

/
6

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้มีการปรับหน้าดินเพื่อเตรียมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดินไปโรงอาหาร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรจากกรมทางหลวง โดยการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสำราญ หมู่ ๗ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสำราญ หมู่ ๗ และคณะศิษย์เก่าทุกรุ่น

/
7

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์  ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน รับมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน จากโครงการ ซี.ซี.เอฟ จังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเฆ่ เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียน

/
8

รายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประจำเดือนธันวาคม

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ใต้ถุนอาคาร ICT โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่


          

เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในงานจัดให้มีการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยได้รับการสนับสนุนรางวัลจากโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ


          

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ ๒ กิจกรรม ได้แก่       การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ และการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓


          

เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ ๔ กิจกรรม ได้แก่       การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น    ม.๑-ม.๓ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ และการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มี         ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓


          

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์  ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้าน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ........ ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


          

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้มีการปรับหน้าดินเพื่อเตรียมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดินไปโรงอาหาร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรจากกรมทางหลวง โดยการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสำราญ หมู่ ๗ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสำราญ หมู่ ๗ และคณะศิษย์เก่าทุกรุ่น


          

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์  ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน รับมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน จากโครงการ ซี.ซี.เอฟ จังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเฆ่ เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียน


          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประจำเดือนธันวาคม