แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านวังกะทะ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอหนองบัวระเหวจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังกะทะ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เครือข่ายโรงเรียนอำเภอหนองบัวระเหวจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังกะทะ