แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งบริจาคสิ่งของ เงินรางวัลการแสดงบนเวทีให้กับนักเรียน /
2วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน นางลำดวน ระโยธี และนางลัดดา ประทุม ครูผู้ฝึกสอน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม แกะสลักผักและผลไม้ ชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง /
หลักฐานอ้างอิง
          วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งบริจาคสิ่งของ เงินรางวัลการแสดงบนเวทีให้กับนักเรียน
          วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน นางลำดวน ระโยธี และนางลัดดา ประทุม ครูผู้ฝึกสอน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม แกะสลักผักและผลไม้ ชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง