แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมวันครู ปี2566

/
2

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2566

/
3

มอบทุน กสศ.

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมวันครู ปี2566


          

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2566


          

มอบทุน กสศ.