แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองตานา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองตานา ได้ส่งผลงานการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้รับรางวัล ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

/
2

โรงเรียนบ้านหนองตานาเข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณครู เนื่องในวันครู  ครั้งที่ 67

/
3

โรงเรียนบ้านหนองตานา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมกราคม

/
4

โรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการรายงานค่าอาหารกลางวัน ดำเนินการรายงานแจกอาหารเสริมนมและมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองตานา ได้ส่งผลงานการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้รับรางวัล ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ


          

โรงเรียนบ้านหนองตานาเข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณครู เนื่องในวันครู  ครั้งที่ 67


          

โรงเรียนบ้านหนองตานา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมกราคม


          

โรงเรียนบ้านหนองตานาได้ดำเนินการรายงานค่าอาหารกลางวัน ดำเนินการรายงานแจกอาหารเสริมนมและมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)