แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานการบริหารงานทั่วไป

/
2

แบบรายงานการบริหารงานบุคคล

/
3

แบบรายงานการบริหารงานงบประมาณ

/
4

แบบรายงานการบริหารงานวิชาการ

/
5

แบบรายงานการบริหารงานนโยบาย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานการบริหารงานทั่วไป


          

แบบรายงานการบริหารงานบุคคล


          

แบบรายงานการบริหารงานงบประมาณ


          

แบบรายงานการบริหารงานวิชาการ


          

แบบรายงานการบริหารงานนโยบาย