แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

สอนซ่อมเสิรมการอ่าน การเขียน

/
2

ขอขอบพระคุณลานมันโชคดีพืชผลที่ได้มามอบขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)

/
3

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

/
4

วันครู ปี 2566

/
5

ขอขอบพระคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคบุญมีการโยธาและก่อสร้างที่ได้มอบเสื้อสำหรับแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด

/
6

มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่  2/2565

/
7

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการกองทุนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)

/
8

ผลการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด

/
9

ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด

/
10

นางสาววิไลพร นวลนอก ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนโดยได้รับมอบหมายให้จัดสถานที่ เป็นพิธีกรและพาเด็กเล่นเกมนันทนาการสร้างสีสันในงาน เด็กนักเรียนสนุกกับการทำกิจกรรม

/
หลักฐานอ้างอิง
          

สอนซ่อมเสิรมการอ่าน การเขียน


          

ขอขอบพระคุณลานมันโชคดีพืชผลที่ได้มามอบขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)


          

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566


          

วันครู ปี 2566


          

ขอขอบพระคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคบุญมีการโยธาและก่อสร้างที่ได้มอบเสื้อสำหรับแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด


          

มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่  2/2565


          

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการกองทุนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)


          

ผลการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด


          

ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด


          

นางสาววิไลพร นวลนอก ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนโดยได้รับมอบหมายให้จัดสถานที่ เป็นพิธีกรและพาเด็กเล่นเกมนันทนาการสร้างสีสันในงาน เด็กนักเรียนสนุกกับการทำกิจกรรม