แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นำโดย นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและกล้าแสดงออก

ทางโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นำโดย นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและกล้าแสดงออก

ทางโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง