แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ   ประจำปี ๒๕๖๖ “ รู้หน้าที่ 
มีวินัย  ใฝ่ความดี”
2.ตรวจสุขภาพฟัน และช่องปาก ( ขูดหินปูน อุดฟันและเคลือบฟัน )
จาก ทันตแพทย์ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
3.มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕
4.ฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงและฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
5.พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน  ติดตาข่ายกันนก โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรม “สอนเสริม เพิ่มความรู้” ติวสอบ NT, O-NET นักเรียนชั้น ป. 3, ป. 6 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

/
2

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2565

/
3

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ เข้าร่วมประชุมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ   ประจำปี ๒๕๖๖ “ รู้หน้าที่ 
มีวินัย  ใฝ่ความดี”
2.ตรวจสุขภาพฟัน และช่องปาก ( ขูดหินปูน อุดฟันและเคลือบฟัน )
จาก ทันตแพทย์ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
3.มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕
4.ฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงและฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
5.พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน  ติดตาข่ายกันนก โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรม “สอนเสริม เพิ่มความรู้” ติวสอบ NT, O-NET นักเรียนชั้น ป. 3, ป. 6 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ


          

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2565


          

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไฮ เข้าร่วมประชุมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปีการศึกษา 2565