แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านน้ำลาด
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปีงบประมาณ 2566

/
2

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปีงบประมาณ 2566