แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2566

/
2

การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

/
3

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

/
4

วันครู ประจำปี 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2566


          

การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


          

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


          

วันครู ประจำปี 2566