แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันเด็กแห่งชาติ

/
2

ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

/
3

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันเด็กแห่งชาติ


          

ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


          

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา