แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันจันทร์ ที่  9 มกราคม  2565  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  นำโดยนางสาวอรทัย  คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อปรึกษาและเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมค่ายอาสา

/
2

โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  นำโดยนางสาวอรทัย  คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม  2566  

/
3

วันพฤหัสบดี ที่  26  มกราคม  2566  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง   นำโดยนางสาวอรทัย  คล้ายสอน           รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กสศ.จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามอุปสงค์ (Demand-side Financing) ตรงตามความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในบริบทพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นการช่วยลดความเหลื่อมลํ้าที่ต้นทาง ปกป้องเด็กไทย ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันจันทร์ ที่  9 มกราคม  2565  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  นำโดยนางสาวอรทัย  คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อปรึกษาและเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมค่ายอาสา


          

โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  นำโดยนางสาวอรทัย  คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม  2566  


          

วันพฤหัสบดี ที่  26  มกราคม  2566  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง   นำโดยนางสาวอรทัย  คล้ายสอน           รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง  ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กสศ.จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามอุปสงค์ (Demand-side Financing) ตรงตามความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในบริบทพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นการช่วยลดความเหลื่อมลํ้าที่ต้นทาง ปกป้องเด็กไทย ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา