แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การอบรมโครงการครูรักษ์ถิ่น

/
2

การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ 2/2565

/
3

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การอบรมโครงการครูรักษ์ถิ่น


          

การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ 2/2565


          

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ