แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ คณะครูได้เข้าพักที่ โรงเรียนบ้านตังหมอง สพป.รอ.๒ ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการธนพร วิรุณพันธ์ มอบหมายให้คุณครูมะลิ สมภูงา มาต้อนรับ จัดหาที่พัก ตลอดจนอาหารการกินที่ได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชน ผู้ปกครอง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตังหมองทุกท่านเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนหินฝนวิทยาคม ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทน นอกจากคำว่า "ขอบพระคุณ" ทุกท่านมากๆ จากหัวใจครับ

การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ประกอบด้วย
เด็กหญิงเปมิกกา กลิ่นศรีสุข
เด็กหญิงศุภิสรา เณรสุวรรณ
เด็กหญิงมัญชุสา บินสูงเนิน
ฝึกซ้อมโดย
คุณครูณัฏฐณิชา บัวทอง
คุณครูนันทนา คล้ายใจรง
ได้รับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน"

/
2

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินฝนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู มอบทุนกองทุนเสมอภาค กสศ. ให้กับนักเรียน ในวันอังคารที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ คณะครูได้เข้าพักที่ โรงเรียนบ้านตังหมอง สพป.รอ.๒ ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการธนพร วิรุณพันธ์ มอบหมายให้คุณครูมะลิ สมภูงา มาต้อนรับ จัดหาที่พัก ตลอดจนอาหารการกินที่ได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชน ผู้ปกครอง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตังหมองทุกท่านเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนหินฝนวิทยาคม ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทน นอกจากคำว่า "ขอบพระคุณ" ทุกท่านมากๆ จากหัวใจครับ

การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ประกอบด้วย
เด็กหญิงเปมิกกา กลิ่นศรีสุข
เด็กหญิงศุภิสรา เณรสุวรรณ
เด็กหญิงมัญชุสา บินสูงเนิน
ฝึกซ้อมโดย
คุณครูณัฏฐณิชา บัวทอง
คุณครูนันทนา คล้ายใจรง
ได้รับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน"


          

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินฝนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู มอบทุนกองทุนเสมอภาค กสศ. ให้กับนักเรียน ในวันอังคารที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566