แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

        วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดย นายสมหมาย สุขสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด   ได้นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สวัสดีปีใหม่ ท่านพระครูวิสุทธิ กิตติสาร              เจ้าคณะตำบลนายางกลัก และนายไพโรจน์ ทับทองหลาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

/
2

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

/
3

  วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดยนายสมหมาย     สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๕๖ คน รวม ๘๙,๕๐๐ บาท พร้อมทั้งเชิญประชุมผู้ปกครองของนักเรียนและชี้แจงแนวทางในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์

/
4

  วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดยนายสมหมาย สุขสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชาวบ้าน ทำบุญอาคารที่ซ่อมแซม เนื่องจากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ในปีงบประมาณ 2566 และได้ดำเนินการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ ทางโรงเรียนจึงมีการทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

        วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดย นายสมหมาย สุขสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด   ได้นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สวัสดีปีใหม่ ท่านพระครูวิสุทธิ กิตติสาร              เจ้าคณะตำบลนายางกลัก และนายไพโรจน์ ทับทองหลาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา


          

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


          

  วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดยนายสมหมาย     สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๕๖ คน รวม ๘๙,๕๐๐ บาท พร้อมทั้งเชิญประชุมผู้ปกครองของนักเรียนและชี้แจงแนวทางในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์


          

  วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดยนายสมหมาย สุขสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชาวบ้าน ทำบุญอาคารที่ซ่อมแซม เนื่องจากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ในปีงบประมาณ 2566 และได้ดำเนินการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ ทางโรงเรียนจึงมีการทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน