แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เข้าร่วมการอบรมออนไลน์การทดสอบ ทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2565 

/
2

. วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว

/
3

วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

/
4

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษา

/
5

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหาร จัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการ ถ่ายทอดสด OBEC Channel

/
6

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการ ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้อง ประชุมภูมิจัตุภูมิ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เข้าร่วมการอบรมออนไลน์การทดสอบ ทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2565 


          

. วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว


          

วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


          

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษา


          

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหาร จัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการ ถ่ายทอดสด OBEC Channel


          

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการ ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้อง ประชุมภูมิจัตุภูมิ