แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2566

/
2

จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2566


          

จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง