แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

๑. การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ

๒. การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ หมวดหมู่ศิลปะ - ทัศศิลป์ กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณีระดับชั้น ม.๑ - ๓

๓. การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ หมวดหมู่การงานอาชีพกิจกรรมการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓ 

/
2

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา มอบรางวัลเขตพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาด

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖

/
หลักฐานอ้างอิง
          

๑. การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ

๒. การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ หมวดหมู่ศิลปะ - ทัศศิลป์ กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณีระดับชั้น ม.๑ - ๓

๓. การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ หมวดหมู่การงานอาชีพกิจกรรมการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓ 


          

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา มอบรางวัลเขตพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาด

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนาเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖