แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบในการย้ายข้ราชการครู

/
2

การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เนื่องในวันสำคัญ "วันเด็กแห่งชาติ"

/
3

การพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ "ติดตั้งผ้าม่าน เหล็กดัด อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย"

/
4

การพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ "ห้องสุขาครูชาย"

/
5

การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ "สุขานักเรียนหญิงและที่แปรงฟัน"

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบในการย้ายข้ราชการครู


          

การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เนื่องในวันสำคัญ "วันเด็กแห่งชาติ"


          

การพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ "ติดตั้งผ้าม่าน เหล็กดัด อาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย"


          

การพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ "ห้องสุขาครูชาย"


          

การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ "สุขานักเรียนหญิงและที่แปรงฟัน"