แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 และดำเนินการจัดสรรทุนเสมอภาค กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 และดำเนินการจัดสรรทุนเสมอภาค กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565