แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ส่งรายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) ประจำเดือน มกราคม 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ส่งรายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) ประจำเดือน มกราคม 2566