แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กระดานข่าวกิจกรรมวันเด็ก

/
2

กระดานข่าวกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตกรรม

/
3

กระดานข่าวมอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กระดานข่าวกิจกรรมวันเด็ก


          

กระดานข่าวกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตกรรม


          

กระดานข่าวมอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ