แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา

/
2

เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  ตำบลนายางกรัก อำเภอเทพสถิต

/
3

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา


          

เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  ตำบลนายางกรัก อำเภอเทพสถิต


          

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566