แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านสะพานยาว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับลูกๆนักเรียน  ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมบริจาคขนมและร่วมรับชมการแสดงของลูก ๆ นักเรียน  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและความสนุกสนาน

/
2

วันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านประชาสัมพันธ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

/
3

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
4

ต้อนรับคณะกรรมการทีมหนุนเสริม ลงพื้นที่ Site Visit เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน   ทำความเข้าใจ  พูดนโยบายและวัตถุประสงค์โดยเน้นย้ำและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ ให้โรงเรียนมีความพร้อมและและร่วมหาแนวทางการพัฒนาตามทิศทางของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับลูกๆนักเรียน  ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมบริจาคขนมและร่วมรับชมการแสดงของลูก ๆ นักเรียน  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและความสนุกสนาน


          

วันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านประชาสัมพันธ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


          

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

ต้อนรับคณะกรรมการทีมหนุนเสริม ลงพื้นที่ Site Visit เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน   ทำความเข้าใจ  พูดนโยบายและวัตถุประสงค์โดยเน้นย้ำและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ ให้โรงเรียนมีความพร้อมและและร่วมหาแนวทางการพัฒนาตามทิศทางของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น