แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านศิลาทอง นำโดยนายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทองและคณะครู ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ คัดค้าน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. .... ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

/
2

วัน ศุกร์ ที่ ๑๓ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านศิลาทอง นำโดย นายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ลูกๆนักเรียน

/
3

วันจันทร์ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านศิลาทอง โดยนายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการมอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) จำนวน 71 ทุน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านศิลาทอง นำโดยนายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทองและคณะครู ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ คัดค้าน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. .... ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


          

วัน ศุกร์ ที่ ๑๓ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านศิลาทอง นำโดย นายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ลูกๆนักเรียน


          

วันจันทร์ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านศิลาทอง โดยนายบุญเรือง ดียางหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการมอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) จำนวน 71 ทุน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น