แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนซับมงคลวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  รับมอบบริจาคชุดนักเรียนจากผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนางคนึง สุโพธิ์ และนายยุรนันท์ สุโพธิ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนซับมงคลวิทยา

/
2

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  ให้แก่ลูกๆนักเรียน

/
3

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ได้ดำเนินการมอบเงินทุนมอภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๕๔ ทุน

/
4

โรงเรียนซับมงคลวิทยา นำโดย นางปิยนาถ  อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมมือ ร่วมแรงใจช่วยกันพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน

/
5

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรม โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนซับมงคลวิทยา  ณ วัดซับมงคล ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาสืบไป

/
6

            โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ให้การต้อนรับนายสนธยา คำอู ผอ.รร.บ้านท่ามะไฟหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ นางจินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.๒ น.ส.สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.๓ น.ส.รุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.๓ เพื่อปฏิบัติงานลงพื้นที่ (Site Visit) ครั้งที่ ๑ เข้าศึกษาบริบทและร่วมหาแนวทางหนุนเสริมเพื่อการพัฒนาตามทิศทางของโครงการ พัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ ๓

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  รับมอบบริจาคชุดนักเรียนจากผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนางคนึง สุโพธิ์ และนายยุรนันท์ สุโพธิ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนซับมงคลวิทยา


          

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  ให้แก่ลูกๆนักเรียน


          

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ได้ดำเนินการมอบเงินทุนมอภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๕๔ ทุน


          

โรงเรียนซับมงคลวิทยา นำโดย นางปิยนาถ  อนุภาวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมมือ ร่วมแรงใจช่วยกันพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน


          

โรงเรียนซับมงคลวิทยา  เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรม โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนซับมงคลวิทยา  ณ วัดซับมงคล ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาสืบไป


          

            โรงเรียนซับมงคลวิทยา  ให้การต้อนรับนายสนธยา คำอู ผอ.รร.บ้านท่ามะไฟหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ นางจินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.๒ น.ส.สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.๓ น.ส.รุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.๓ เพื่อปฏิบัติงานลงพื้นที่ (Site Visit) ครั้งที่ ๑ เข้าศึกษาบริบทและร่วมหาแนวทางหนุนเสริมเพื่อการพัฒนาตามทิศทางของโครงการ พัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ ๓