แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโคกไค
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 23 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโคกไค นำโดย นายทวี  ธรรมโชติ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล           เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาครูรุ่นใหม่ปีที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

       ทางโรงเรียนบ้านโคกไค ขอขอบคุณ ทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล           ที่ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแด่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มา ณ โอกาสนี้

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 23 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโคกไค นำโดย นายทวี  ธรรมโชติ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล           เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาครูรุ่นใหม่ปีที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

       ทางโรงเรียนบ้านโคกไค ขอขอบคุณ ทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล           ที่ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแด่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มา ณ โอกาสนี้