แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย รู้จักหน้าที่ของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก  และเยาวชนมีสุขภาพที่ดี  ทั้งร่างกาย จิตใจ

/
2

ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

/
3

ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 ประจำปีการศึกษา 2565

/
4

ดำเนินกิจกรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย รู้จักหน้าที่ของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก  และเยาวชนมีสุขภาพที่ดี  ทั้งร่างกาย จิตใจ


          

ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565


          

ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 ประจำปีการศึกษา 2565


          

ดำเนินกิจกรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด