แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านซับหมี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การประชุมเครือข่ายร่มพัฒนา โครงการพัฒนารงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

/
2

การนิเทศติดตามการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพของผู้เรียน 

/
3

การดำเนินงานทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรเรียนในพื้นที่ห่างไกล

/
4

การแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับชาติ จ.ร้อยเอ็ด

/
5

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

/
6

รายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

/
7

งานอนามัยโรงเรียน การติดตามฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (ไฟเซอร์)ให้กับนักเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การประชุมเครือข่ายร่มพัฒนา โครงการพัฒนารงเรียนในพื้นที่ห่างไกล


          

การนิเทศติดตามการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพของผู้เรียน 


          

การดำเนินงานทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรเรียนในพื้นที่ห่างไกล


          

การแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับชาติ จ.ร้อยเอ็ด


          

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566


          

รายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 


          

งานอนามัยโรงเรียน การติดตามฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (ไฟเซอร์)ให้กับนักเรียน