แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

/
2

กิจกรรมวันครู

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นำโดยนางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ร่วมกับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

 

/
3

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นำโดยนางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ร่วมกับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังมน กิจกรรมจัด ณ โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ

/
4

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนบ้านดงลาน โรงเรียนบ้านซับไทร โรงเรียนบ้านวังมน และโรงเรียนบ้านช่องสำราญ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านดงลาน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


          

กิจกรรมวันครู

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นำโดยนางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ร่วมกับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

 


          

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นำโดยนางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ร่วมกับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังมน กิจกรรมจัด ณ โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ


          

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสีสุดา จีบเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนบ้านดงลาน โรงเรียนบ้านซับไทร โรงเรียนบ้านวังมน และโรงเรียนบ้านช่องสำราญ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านดงลาน