แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านช่องสำราญ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

/
2

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

/
3

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


          

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ