แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ 2.ร่วมงานวันครู 3.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อ 4.ประชุมประจำเดือน

/
2

1.การจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน

/
3

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ 2.ร่วมงานวันครู 3.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อ 4.ประชุมประจำเดือน


          

1.การจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน


          

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566