แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1 /
2

รายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) ประจำเดือน มกราคม 2566 ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

/
3

รายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) ประจำเดือน มกราคม 2566 ฝ่ายงานวิชาการ

/
หลักฐานอ้างอิง
          
          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) ประจำเดือน มกราคม 2566 ฝ่ายงานบริหารทั่วไป


          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) ประจำเดือน มกราคม 2566 ฝ่ายงานวิชาการ