แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

/
2

ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

/
3

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

/
4

วันครูแห่งชาติ

/
5

การแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด

/
6

ขอขอบคุณ นายสัญชัย ภู่บัวและครอบครัว ที่บริจาควัวพ่อพันธุ์บรามันเลือดร้อยให้กับโครงการโรงเรียนวัว

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


          

ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา


          

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


          

วันครูแห่งชาติ


          

การแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด


          

ขอขอบคุณ นายสัญชัย ภู่บัวและครอบครัว ที่บริจาควัวพ่อพันธุ์บรามันเลือดร้อยให้กับโครงการโรงเรียนวัว