แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองขาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-มกราคม 2566-ครูวิภาพร  วิมุล

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ-IRC-มกราคม 2566-ครูวิภาพร  วิมุล