แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโกรกกุลา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานบริหารทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม 2565

/
2

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานบริหารงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

/
3

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

/