แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.วันที่  10  มกราคม พ.ศ.2566  

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและ

วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ 

ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ  เขต 3

/
2

1.วันที่  5  มกราคม พ.ศ.2566  
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร  
จัดกิจกรรมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  นำโดย  นายณัฏฐพงศ์  บุญหนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
2.วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารได้ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ  นำโดย  นายณัฏฐพงศ์  บุญหนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
3.วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
นำโดย  นายณัฏฐพงศ์  บุญหนา
ได้เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่  67  ประจำปี  พ.ศ.2566  ณ  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ  เขต  3
4.วันที่  17 -20  มกราคม  พ.ศ.2566   
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
นำโดย  นายณัฏฐพงศ์  บุญหนา
ได้นำนักเรียนร่วมแข่งขัน
กีฬาเครือข่ายตาเนิน –กะฮาด  ปีการศึกษา 2565

 

/
3

1.วันที่  13 มกราคม พ.ศ.2566 

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
นำโดย  นายณัฏฐพงศ์  บุญหนา  

ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารมอบทุน

อุดหนุนปัจจัยยากจนนักเรียนโรงเรียนตาเนินราษฎร์

วิทยาคาร  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.วันที่  10  มกราคม พ.ศ.2566  

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและ

วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ 

ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ  เขต 3


          

1.วันที่  5  มกราคม พ.ศ.2566  
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร  
จัดกิจกรรมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  นำโดย  นายณัฏฐพงศ์  บุญหนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
2.วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารได้ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ  นำโดย  นายณัฏฐพงศ์  บุญหนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
3.วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
นำโดย  นายณัฏฐพงศ์  บุญหนา
ได้เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่  67  ประจำปี  พ.ศ.2566  ณ  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ  เขต  3
4.วันที่  17 -20  มกราคม  พ.ศ.2566   
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
นำโดย  นายณัฏฐพงศ์  บุญหนา
ได้นำนักเรียนร่วมแข่งขัน
กีฬาเครือข่ายตาเนิน –กะฮาด  ปีการศึกษา 2565

 


          

1.วันที่  13 มกราคม พ.ศ.2566 

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
นำโดย  นายณัฏฐพงศ์  บุญหนา  

ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารมอบทุน

อุดหนุนปัจจัยยากจนนักเรียนโรงเรียนตาเนินราษฎร์

วิทยาคาร  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565