แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 4 – 8 มกราคม 2566 โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปรับพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ เทพื้นโรงน้ำดื่มโรงเรียนเพื่อความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

จัดทำโต๊ะเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารนักเรียน และติดตั้งไฟส่องสว่างในโรงเรียนโดยใช้เงินจากการบริจาคระดมทุน

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชน ร่วมกันบริจาคสิ่งของ งบประมาณ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

/
2

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (วPA) ณ สพป.ชย.3

งานวันครู 2566

 

/
3

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียนถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ

   นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพถูกหลักโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน ในการสนับสนุนงบประมาณ ของขวัญ ของรางวัลอาหารคาวหวาน ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

/
4

ประสานความร่วมมือกับ ผู้บริหาร ครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 34 คน

ผู้อำนวยการ ได้ออกนิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ระดับชั้น ป .6

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 4 – 8 มกราคม 2566 โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปรับพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ เทพื้นโรงน้ำดื่มโรงเรียนเพื่อความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

จัดทำโต๊ะเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารนักเรียน และติดตั้งไฟส่องสว่างในโรงเรียนโดยใช้เงินจากการบริจาคระดมทุน

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชน ร่วมกันบริจาคสิ่งของ งบประมาณ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม


          

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (วPA) ณ สพป.ชย.3

งานวันครู 2566

 


          

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียนถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ

   นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพถูกหลักโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน ในการสนับสนุนงบประมาณ ของขวัญ ของรางวัลอาหารคาวหวาน ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566


          

ประสานความร่วมมือกับ ผู้บริหาร ครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 34 คน

ผู้อำนวยการ ได้ออกนิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ระดับชั้น ป .6