แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองตอ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิ หน้าที่ ต่อตนเองและสังคม อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70  มีการแสดงของนักเรียน การตอบคำถาม เล่นเกมต่างๆ และมีการจัดโรงทานจากผู้ปกครองเพื่อมอบความสุขให้กับนักเรียน

 

/
2

วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ  ครั้งที่  67  ประจำปี  2566   โดยมีนายพิชาญ  ตราผักแว่น  นายอำเภอเนินสง่า  เป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจาก

สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 3 พร้อมด้วย นายนิพนธ์ วิลุน ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่าย ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ 2566 ในครั้งนี้จัดให้มีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ อีกทั้งนายมณีแสง  นามอินทร์  ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิ หน้าที่ ต่อตนเองและสังคม อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70  มีการแสดงของนักเรียน การตอบคำถาม เล่นเกมต่างๆ และมีการจัดโรงทานจากผู้ปกครองเพื่อมอบความสุขให้กับนักเรียน

 


          

วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองตอ นำโดยนายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ  ครั้งที่  67  ประจำปี  2566   โดยมีนายพิชาญ  ตราผักแว่น  นายอำเภอเนินสง่า  เป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจาก

สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 3 พร้อมด้วย นายนิพนธ์ วิลุน ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่าย ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ 2566 ในครั้งนี้จัดให้มีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ อีกทั้งนายมณีแสง  นามอินทร์  ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)