แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านโสกคร้อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

       เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖โรงเรียนบ้านโสกคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นายนาคพงษ์  จงกลาง  ผอ.รกน.ร.ร.บ้านโสกคร้อ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านโสกคร้อ  โดยได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี  และ ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม นายบุญตา  สงรัมย์  พร้อมด้วยคณะ ที่ได้มามอบรางวัลและขนมไว้เป็นทุนอาหารกลางวันของนักเรียน ขอบคุณท่านคณะกรรมการกองทุนเงินล้าน หมู่ ๒ และ หมู่ ๑๕ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทุนละ ๓๐๐ บาท ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่มีจิตศรัทธา เลี้ยงอาหารกลางวัน นำขนมมามอบให้นักเรียนทุกคนๆ และผู้ปกครองทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนอาหารกลางวันของนักเรียน จำนวนเงิน ๕,๓๖๐ บาท โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมส่งมอบรอยยิ้มให้กับนักเรียนมา ณ โอกาสนี้

/
2

       เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ นำโดย นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคร้อ พร้อมด้วยคณะครูเและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ภายใต้แนวคิด "พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality  โดยนายภูมินท์ชัย วังศรวรมัน ให้เกีรยติเป็นประธานในพิธีและอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรุพาจารย์และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกีรยติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามต่อวิชาชีพภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายปัจจัยไทยธรรม พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบรูพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ การกล่าวคำปฎิญาณตนของบุคลการทางการศึกษาและพิธีคาราวะครูอาวุโส (ข้าราชการบำนาญ)  ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

/
3

เมื่อวันที่  23 มกราคม พ.ศ. 2566  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ประจำปีการศึกษา 2/2565  ให้กับนักเรียน จำนวน 4 คน   ทุนละ 1,500 บาท 

/
4

       วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566  นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) รกน.รร.บ้านโสกคร้อ เป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม โดยมี ผู้บริหารเครือข่ายในเครืออำเภอเนินสง่า และ โรงเรียนในเครืออีก 3 โรงเรียน พร้อมด้วย คุณครูนงนาฎ เพ็งพูน รร.บ้านโสกคร้อ   เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายภายใน(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคคีเครือข่ายภายนอก (MOU) ระหว่าง  นายยงยุทธ  ยุทธยง  สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า  พันตำรวจโท ชัยณรงค์ น้อยวัน   รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเนินสง่า,นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ,นายบุญตา  สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม  และ นายสนธยา  ยันต์สา  กำนันตำบลหนองฉิม ณ ห้องคุรุประชารัฐ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

/
5

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

       เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖โรงเรียนบ้านโสกคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นายนาคพงษ์  จงกลาง  ผอ.รกน.ร.ร.บ้านโสกคร้อ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านโสกคร้อ  โดยได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี  และ ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม นายบุญตา  สงรัมย์  พร้อมด้วยคณะ ที่ได้มามอบรางวัลและขนมไว้เป็นทุนอาหารกลางวันของนักเรียน ขอบคุณท่านคณะกรรมการกองทุนเงินล้าน หมู่ ๒ และ หมู่ ๑๕ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทุนละ ๓๐๐ บาท ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่มีจิตศรัทธา เลี้ยงอาหารกลางวัน นำขนมมามอบให้นักเรียนทุกคนๆ และผู้ปกครองทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนอาหารกลางวันของนักเรียน จำนวนเงิน ๕,๓๖๐ บาท โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมส่งมอบรอยยิ้มให้กับนักเรียนมา ณ โอกาสนี้


          

       เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ นำโดย นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคร้อ พร้อมด้วยคณะครูเและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ภายใต้แนวคิด "พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality  โดยนายภูมินท์ชัย วังศรวรมัน ให้เกีรยติเป็นประธานในพิธีและอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรุพาจารย์และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกีรยติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามต่อวิชาชีพภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายปัจจัยไทยธรรม พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบรูพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ การกล่าวคำปฎิญาณตนของบุคลการทางการศึกษาและพิธีคาราวะครูอาวุโส (ข้าราชการบำนาญ)  ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)


          

เมื่อวันที่  23 มกราคม พ.ศ. 2566  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ประจำปีการศึกษา 2/2565  ให้กับนักเรียน จำนวน 4 คน   ทุนละ 1,500 บาท 


          

       วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566  นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) รกน.รร.บ้านโสกคร้อ เป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม โดยมี ผู้บริหารเครือข่ายในเครืออำเภอเนินสง่า และ โรงเรียนในเครืออีก 3 โรงเรียน พร้อมด้วย คุณครูนงนาฎ เพ็งพูน รร.บ้านโสกคร้อ   เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายภายใน(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคคีเครือข่ายภายนอก (MOU) ระหว่าง  นายยงยุทธ  ยุทธยง  สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า  พันตำรวจโท ชัยณรงค์ น้อยวัน   รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเนินสง่า,นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ,นายบุญตา  สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม  และ นายสนธยา  ยันต์สา  กำนันตำบลหนองฉิม ณ ห้องคุรุประชารัฐ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566