แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองผักชี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันอังคารที่  10 มกราคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยนางสาวจิรัชยา ชอบจิตร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA Support Team) โดยมีนายประวิช ยะรินทร์          ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และกล่าวรายงานโดย นายไกรสร ชาติชนะ      รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง        ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA Support Team) และเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ คำปรึกษา และชี้แนะแนวทาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด แก่ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล รวมโรงเรียนละ 2 คน ใน อ.จัตุรัส อ.หนองบัวระเหวและ อ.เนินสง่า ซึ่งมีสิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน,นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

/
2

วันที่  13 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566        รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองผักชี โดยมี นายวุฒิสรรค์ ศรวิเศษ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนผู้ชนะการประกวดผลงานวันเด็กในแต่ละระดับชั้น การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักชี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งจากท่านพระครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ องค์กร หน่วยงาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ในการอนุเคราะห์บริจาคของขวัญ ของรางวัล เงินทุนการศึกษา อีกทั้งสนับสนุนขนม อาหาร และเครื่องดื่มให้แก่นักเรียนทั้งในช่วงเวลาก่อนวันงาน และในวันงาน เป็นจำนวนมาก โรงเรียนบ้านหนองผักชี ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

/
3

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานวันครู โดยมีนายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอเนินสง่า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ  พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากสิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายนิพนธ์ วิลุน ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมกิจกรรมงานวันครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติครู โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นในอำเภอเนินสง่า"ครูดีศรีเนินสง่า" ซึ่งมีข้าราชการบำนาญ แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในอำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

/
4

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี และคณะครู มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน โดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นตัวแทนในการรับมอบ จำนวน 4 ทุน รวม 7,500 บาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนบ้านหนองผักชี

/
5

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำโดย นายนาคพงษ์ จงกลาง ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายอำเภอเนินสง่า และเครือข่ายโรงเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี โรงเรียนบ้านบะเสียว และโรงเรียนบ้านโสกคร้อ ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ      ภาคีเครือข่ายภายใน (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายภายนอก (MOU) ระหว่าง นายยงยุทธ ยุทธยง สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า, พันตำรวจโทชัยณรงค์ น้อยวันรองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเนินสง่า, นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม, นายบุญตา  สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม และนายสนธยา ยันต์สา กำนันตำบลหนองฉิม ณ ห้องคุรุประชารัฐ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันอังคารที่  10 มกราคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยนางสาวจิรัชยา ชอบจิตร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA Support Team) โดยมีนายประวิช ยะรินทร์          ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และกล่าวรายงานโดย นายไกรสร ชาติชนะ      รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง        ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA Support Team) และเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ คำปรึกษา และชี้แนะแนวทาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด แก่ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล รวมโรงเรียนละ 2 คน ใน อ.จัตุรัส อ.หนองบัวระเหวและ อ.เนินสง่า ซึ่งมีสิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน,นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3


          

วันที่  13 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566        รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองผักชี โดยมี นายวุฒิสรรค์ ศรวิเศษ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนผู้ชนะการประกวดผลงานวันเด็กในแต่ละระดับชั้น การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักชี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งจากท่านพระครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ องค์กร หน่วยงาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ในการอนุเคราะห์บริจาคของขวัญ ของรางวัล เงินทุนการศึกษา อีกทั้งสนับสนุนขนม อาหาร และเครื่องดื่มให้แก่นักเรียนทั้งในช่วงเวลาก่อนวันงาน และในวันงาน เป็นจำนวนมาก โรงเรียนบ้านหนองผักชี ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้


          

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานวันครู โดยมีนายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอเนินสง่า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ  พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากสิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายนิพนธ์ วิลุน ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมกิจกรรมงานวันครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติครู โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นในอำเภอเนินสง่า"ครูดีศรีเนินสง่า" ซึ่งมีข้าราชการบำนาญ แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในอำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ


          

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี และคณะครู มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน โดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นตัวแทนในการรับมอบ จำนวน 4 ทุน รวม 7,500 บาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนบ้านหนองผักชี


          

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำโดย นายนาคพงษ์ จงกลาง ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายอำเภอเนินสง่า และเครือข่ายโรงเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี โรงเรียนบ้านบะเสียว และโรงเรียนบ้านโสกคร้อ ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ      ภาคีเครือข่ายภายใน (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายภายนอก (MOU) ระหว่าง นายยงยุทธ ยุทธยง สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า, พันตำรวจโทชัยณรงค์ น้อยวันรองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเนินสง่า, นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม, นายบุญตา  สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม และนายสนธยา ยันต์สา กำนันตำบลหนองฉิม ณ ห้องคุรุประชารัฐ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)