แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

/
2

วันที่ 16 มกราคม 2566 จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 นำโดย สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววีณา  ดาโม้  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

/
3

วันที่ 24 มกราคม 2565 นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ปละผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเนินสง่า ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายภายในและภายนอก โคตรงการสนถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)


          

วันที่ 16 มกราคม 2566 จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 นำโดย สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนาคพงษ์  จงกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาววีณา  ดาโม้  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)


          

วันที่ 24 มกราคม 2565 นำโดยนายนาคพงษ์  จงกลาง ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ปละผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเนินสง่า ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายภายในและภายนอก โคตรงการสนถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข