แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

 ขอขอบพระคุณ นายสุภาพ - นางสมจิต ชัยมีแรง คุณพ่อ และคุณแม่ ของพว.จรรยารัตน์ และนพ.สุทธิศักดิ์ ไชยอัชนรัตน์ ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑ ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และนายสุทธินันท์ ไชยอัชนรัตน์ มอบเงินทุนการศึกษา จำนวน ๑ ทุน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

/
2

ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปริญญา เคล้าโนนคร้อ และนางสาวสุภาพร โฉมมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น ๑๐๐%  ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และการมอบหมายหน้าที่สารวัตรนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ผ่านสภานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามโครงการซับใหญ่ใสสะอาด ( สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ) 

/
3

 วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม นำโดย ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปริญญา เคล้าโนนคร้อ และนางสาวสุภาพร โฉมมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจากนางอัญชลี อินทรผล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
             โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และการมอบขนม พร้อมด้วยซุ้มอาหาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน
 

/
4

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม นำโดย ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปริญญา เคร้าโนนคร้อ และนางสาวสุภาพร โฉมมงคล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่ง เพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ ขึ้น เพื่อระดมทุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อลูกๆนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
 

/
5

คณะครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม นำโดย ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปริญญา เคล้าโนนคร้อ และนางสาวสุภาพร โฉมมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันครูภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” (Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality) ณ โรงเรียนบ้านท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

/
6

 วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.๓ เป็นเกียรติในกิจกรรมในครั้งนี้

/
7

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้ อยากเรียนภาษาจีน และมีความกล้าที่จะพูดภาษาจีนในชีวิตประจำวัน     
 

/
8

 นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิพร้อมคณะได้ออกมาเยี่ยมชมการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม 7 มาตรการ และการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างยั่งยืน โดยมีคณะต้อนรับจาก นางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผอ.ธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ ประเครือข่ายกลุ่ม รร.ซับใหญ่ ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผอ.รร.ซับใหญ่วิทยาคม พร้อมคณะให้การต้อนรับ

/
9

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะนิเทศประกอบด้วย อาจารย์จาก มรภ.สวนสุนันทา และเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบรนด์คลาวด์ ไทยแลนด์ จำกัด โดยมี นางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รอง ผอ.ร.ร. ซับใหญ่วิทยาคม นางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้การต้อนรับ

/
10

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ / บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ระหว่าง โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กับองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สถานีตำรวจภูธรซับใหญ่ โรงพยาบาลซับใหญ่ วัดซับใหญ่ หมู่ ๑ และผู้ใหญ่บ้านซับใหญ่ หมู่ ๑

/
11

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบห้องสอบดำเนินการทดสอบ  ระบบ DIGITAL TESTING การทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 รอบ รอบแรกเวลา 10.30-11.30 น. รอบที่สองเวลา 13.30-14.30 น. โดยแบ่งกลุ่มตามรายชื่อที่ สทศ. จัดให้เข้าสอบ โดยนักเรียนทดสอบรอบแรก 25 คน และรอบที่สอง 25 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

 ขอขอบพระคุณ นายสุภาพ - นางสมจิต ชัยมีแรง คุณพ่อ และคุณแม่ ของพว.จรรยารัตน์ และนพ.สุทธิศักดิ์ ไชยอัชนรัตน์ ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑ ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และนายสุทธินันท์ ไชยอัชนรัตน์ มอบเงินทุนการศึกษา จำนวน ๑ ทุน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖


          

ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปริญญา เคล้าโนนคร้อ และนางสาวสุภาพร โฉมมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น ๑๐๐%  ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และการมอบหมายหน้าที่สารวัตรนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ผ่านสภานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามโครงการซับใหญ่ใสสะอาด ( สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ) 


          

 วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม นำโดย ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปริญญา เคล้าโนนคร้อ และนางสาวสุภาพร โฉมมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจากนางอัญชลี อินทรผล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
             โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และการมอบขนม พร้อมด้วยซุ้มอาหาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน
 


          

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม นำโดย ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปริญญา เคร้าโนนคร้อ และนางสาวสุภาพร โฉมมงคล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่ง เพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ ขึ้น เพื่อระดมทุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อลูกๆนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
 


          

คณะครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม นำโดย ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางปริญญา เคล้าโนนคร้อ และนางสาวสุภาพร โฉมมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันครูภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” (Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality) ณ โรงเรียนบ้านท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ


          

 วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.๓ เป็นเกียรติในกิจกรรมในครั้งนี้


          

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้ อยากเรียนภาษาจีน และมีความกล้าที่จะพูดภาษาจีนในชีวิตประจำวัน     
 


          

 นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิพร้อมคณะได้ออกมาเยี่ยมชมการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม 7 มาตรการ และการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างยั่งยืน โดยมีคณะต้อนรับจาก นางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผอ.ธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ ประเครือข่ายกลุ่ม รร.ซับใหญ่ ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผอ.รร.ซับใหญ่วิทยาคม พร้อมคณะให้การต้อนรับ


          

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะนิเทศประกอบด้วย อาจารย์จาก มรภ.สวนสุนันทา และเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบรนด์คลาวด์ ไทยแลนด์ จำกัด โดยมี นางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รอง ผอ.ร.ร. ซับใหญ่วิทยาคม นางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้การต้อนรับ


          

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ / บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ระหว่าง โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กับองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สถานีตำรวจภูธรซับใหญ่ โรงพยาบาลซับใหญ่ วัดซับใหญ่ หมู่ ๑ และผู้ใหญ่บ้านซับใหญ่ หมู่ ๑


          

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบห้องสอบดำเนินการทดสอบ  ระบบ DIGITAL TESTING การทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 รอบ รอบแรกเวลา 10.30-11.30 น. รอบที่สองเวลา 13.30-14.30 น. โดยแบ่งกลุ่มตามรายชื่อที่ สทศ. จัดให้เข้าสอบ โดยนักเรียนทดสอบรอบแรก 25 คน และรอบที่สอง 25 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม