แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านวังพง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

/
2

กิจกรรม “วันครูแห่งชาติ” ประจำปี 2566

/
3

มอบทุนกองทุนเสมอภาคฯ สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


          

กิจกรรม “วันครูแห่งชาติ” ประจำปี 2566


          

มอบทุนกองทุนเสมอภาคฯ สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565