แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายชินกร  แสนโสภา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านตลุกคูณพัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

/
2

วันที่ ๑๘ มกราคม ๖๖ นายชินกร  แสนโสภา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านตลุกคูณพัฒนา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

/
3

วันที่๓๐ มกราคม๖๖ นายชินกร  แสนโสภา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านตลุกคูณพัฒนา ได้ร่วมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ นางสาวกรรณิการ์  มูลวารี

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายชินกร  แสนโสภา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านตลุกคูณพัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖


          

วันที่ ๑๘ มกราคม ๖๖ นายชินกร  แสนโสภา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านตลุกคูณพัฒนา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕


          

วันที่๓๐ มกราคม๖๖ นายชินกร  แสนโสภา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านตลุกคูณพัฒนา ได้ร่วมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ นางสาวกรรณิการ์  มูลวารี