แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมวันครู

/
2

จัดอาหารกลางวันและแจกอาหารเสริมนม

/
3

จัดการเรียนการสอนตามปกติและจัดติว onet ,nt

/
หลักฐานอ้างอิง
          

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมวันครู


          

จัดอาหารกลางวันและแจกอาหารเสริมนม


          

จัดการเรียนการสอนตามปกติและจัดติว onet ,nt